គិតត្រឹម២៤ ខែកុម្ភៈ រាជរដ្ឋាភិបាល ចំណាយថវិកាជាង២៣០លានដុល្លារ ដើម្បីបើកជូនគ្រួសារ…FALSE:: ERROR: UNSUPPORTED ENCODING


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *