ក្តីស្រមៃធំជាងគេរបស់ខ្ញុំជាអ្វី? តាមម៉ល នឹងបើកសាខាទី ២? #AskJohnSeyនេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ Ask John Sey ជំនាន់ទី 8 អរគុណសម្រាប់ការរង់ចាំ …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *