ලිපියක් නිසා උණුසුම් වූ අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාවSubscribe us: http://bit.ly/NewsfirstSubscribe
Watch more videos: https://www.youtube.com/user/NewsFirstSrilanka/videos
Like us on Facebook: https://fb.com/NewsfirstSL
Follow us through Twitter: https://twitter.com/NewsfirstSL

Newsfirst.lk Sri Lanka’s Primary News Supplier.

Web: www.newsfirst.lk
Email: contact@newsfirst.lk
Telephone: +94 114792700.

#SriLankaNews #lka #News 1st.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *