മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വൈഗയ്ക്ക് മദ്യം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് പരിശോധനാഫലം | Vaiga's deathFALSE:: MISTAKE: UNSUPPORTED ENCODING


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *