ഇഎംസിസി വിവാദം; കെഎസ്ഐഎൻസിയും ഇഎംസിസിയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ധാരണപത്രം ഇന്ന്‌ പുനഃപരിശോധിക്കും#asianetnews #MalayalamLiveNews
EMCC Contract controversy updates
Register For Asianet News YouTube Channel here ► http://goo.gl/Y4yRZG

Site ► http://www.asianetnews.com
Facebook ► https://www.facebook.com/AsianetNews
Twitter ► https://twitter.com/AsianetNewsML
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
► For Android users: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vserv.asianet
► For iOS users: https://apps.apple.com/in/app/asianet-news-official/id1093450032

Asianet News – Kerala’s No. 1 News and Infotainment TELEVISION Channel

Inspect out the current news from Kerala, India and around the globe. Most current news on Mollywood, Politics, Business, Cricket, Technology, Automobile, Way Of Life & Health and Travel. More on asianetnews.comLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *